(1959 - 2021)

 

 

Anadan olduğu yer:

Sabirabad rayonu, Yolçubəyli kəndi

Təvəllüdü:

25 oktyabr  1959

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

BDU (C.M.Kirov  adına ADU)

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi:

dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

  

11.00.01. 

 Fiziki Coğrafiya, Landşaftların geofizikası və geokimyası

Kiçik Qafqazın cənub- şərq yamacı landşaftlarının antropogen dinamikası (aerokosmik materialların tətbiqi ilə)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:

 

50-dən çox

 

10

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

1.Kiçik Qafqazın cənub –şərq hissəsi təbii landşaftlarının antropogen təsirlər nəticəsində inkişaf meyilləri, dinamikası və differensisiya xüsusiyyətləri aerokosmik tətqiqat metodları əsasında tədqiq olmuş və  nəticəsində iri miqyaslı  (1: 200000) xəritələr tərtib olunmuşdur.

2.Kür Araz ovalığı müasir landşaftlarının tətqiqi  nəticəsində ərazinin ekoloji- coğrafi xüxusiyyətləri, səhralaşma ocaqları müəyyən olunmuş və xəritələşdirilmişdir. Landşaftların ekoloji təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə onun təbii ehtiyat potensialı müəyyən olunmuş və qiymətləndirilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Kiçik Qafqazın cənub- şərq yamacı  dağ meşə landşaftlarının antropogen dinamikası. Azərb. EA Xəbərləri, Yer elmləri seriyası , 1999,№ 3

2.Факторы влияния экогеографических условий на современные ландшафты прикаспийских низменнстей ( на примере Самур-Дивичинской низменнсти)

Географические проблемы устойчивого развития:теория и практика. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию института географии АОЦНЗМО РК. Алматы,Казахстан. 27-29 августа 2008г.

3.Böyük Qafqazın  şimal- şərq yamacı rekreasiya ehtiyatlarının landşaft-ekoloji xüsusiyyətləri. Təbii təsərrüfat sistemlərinin ekoloji təhlükəsizliyinin təminatının coğrafi problemləri. Azərbaycan Coğrafiya Cəm-nin  əsərləri, XIV cild. Bakı-2010

Всероссийская научная конф. «Современные глобальные и регион. Изменения геосистем». Казань 2004.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

Bakı Dövlət Universiteti

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA-nın Coğrafiya İnstitutu    H.Cavid,115

Vəzifəsi:

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.:

012-539-33-76

Mobil tel.:

050- 351-67-61

Ev tel.:

012-560-12-38

Elektron poçtu:

Elxan - geo@  mail . ru.