1. Azərbaycan SSR-in coğrafiya atlası (1949)
 2. Azərbaycan SSR-in atlası (1963)
 3. Azərbaycan SSR-in iqtisadi xəritəsi (1967)
 4. Azərbaycan SSR-in palçıq vulkanları atlası (1971)
 5. Azərbaycanın dördüncü dövr çöküntülərinin geoloji-litoloji xəritəsi  SSR-in iqtisadi xəritəsi (1971)
 6. Zaqafqaziyanın iqtisadi xəritəsi (1971)
 7. Azərbaycan SSR-in neotektonik xəritəsi (1972)
 8. Azərbaycan SSR-in xəritələri (1972)
 9. Azərbaycan SSR-in landşaft xəritəsi (1975)
 10. Azərbaycan SSR-in dördüncü dövr çöküntüləri xəritəsi (1975)
 11. Azərbaycan SSR-in aqroiqlim rayonlaşdırılması (1976)
 12. Azərbaycan SSR-in iqlim xəritəsi (1977)
 13. Azərbaycan SSR-in əhali xəritəsi (1978)
 14. Azərbaycan SSR-in kənd təsərrüfatı xəritəsi (1978)
 15. Azərbaycan SSR-in landşaft tipləri və fiziki-coğrafi rayonlaşdırma xəritəsi (kənd təsərrüfatı üçün) (1978)
 16. Azərbaycan SSR-in istilik balansı atlası (1978)
 17. Azərbaycan SSR-in atlası (1979)
 18. Qafqazın geomorfoloji xəritəsi (1979)
 19. Azərbaycanın torpaq eroziyası və torpaqların mühafizəsi xəritəsi (1980)
 20. Zaqafqaziyanın landşaft xəritəsi (1983)
 21. Azərbaycan Respublikasında əhalinin məskunlaşma xəritəsi (1985)
 22. Azərbaycan SSR-in meşələr xəritəsi (1986)
 23. Azərbaycan SSR-in iqlim xəritəsi (1987)
 24. Azərbaycan SSR-in fiziki-coğrafi atlası (1990)
 25. Azərbaycan Respublikasının aqroiqlim atlası (1993)
 26. Azərbaycanın torpaq  xəritəsi (1991)
 27. Azərbaycanın oroqrafiya xəritəsi (1994)
 28. Azərbaycanın geomorfoloji xəritəsi (1995)
 29. Azərbaycanın bitki xəritəsi (1996)
 30. Azərbaycanın  litoloji – paleocoğrafi  xəritəsi  (2003)
 31. Azərbaycan ərazisinin ekoloji-coğrafi rayonlaşdırma  xəritəsi (2006)
 32. Azərbaycan Respublikasının torpaq atlası (2007)
 33. Azərbaycan Respublikasının turist atlası (2008)
 34. Azərbaycan Respublikasının coğrafiya atlası (2008)
 35. Azərbaycan landşaftlarının ekoloji potensialı (2009)
 36. Azərbaycan Respublikası ərazisinin ekoloji risk və təhlükəliliyinə görə rayonlaşdırılması (2009)
 37. Azərbaycanın tibbi-ekogeokimyəvi landşaft xəritəsi (2009)
 38. Azərbaycan Respublikasının ekoloji atlası (2009-2010)
 39. Azərbaycan Respublikasının kompleks atlası (2010)
 40. Azərbaycan Respublikasının ekoloji təhlükəliliyi və risk xəritəsi (2011)
 41. Azərbaycan Respublikasının siyasi-inzibati xəritəsi (2012)
 42. Azərbaycan Respublikasının fiziki xəritəsi (2012)
 43. Azərbaycan Respublikası. Coğrafi atlas (2012)
 44. Azərbaycanın təbii - geokimyəvi landşaft xəritəsi (2012 - 2014 - 2018)
 45. Tibbi - ekoloji landşaftlar xəritəsi (2012 - 2014-2018)
 46. Azərbaycanın geokimyəvi landşaft xəritəsi. (2000-2014)
 47. Azərbaycan Respublikasının Milli Atlası (2014)
 48. Əhali. Azərbaycan Respublikası xəritəsi (2014)
 49. Azərbaycanın orfoqrafiya xəritəsi (2008-2014)
 50. Xəzər dənizinin hidrometeoroloji atlası. (2014)
 51. Azərbaycan Respublikasının landşaft xəritəsi. (2014 - 2017)
 52. Azərbaycan Respublikasının geomorfoloji xəritəsi (2017)
 53. Azərbaycan Respublikasının iqlim xəritəsi (2014-2017-2018)
 54. Atlas. 6-11 siniflər üçün vəsait (2018-2019)
 55. Yer kürəsinin 3 növ-fiziki, siyasi və meridianlar qlobusu. (2019) ilk dəfə Azərbaycan dilində çap olunub.
 56. Azərbaycan Respublikasının fiziki xəritəsi (2021)
 57. Azərbaycan Respublikasının siyasi-inzibati xəritəsi (2021)
 58. Coğrafiya Atlası. 6-11 siniflər üçün vəsait. (2022)
 59. Coğrafiya stolüstü xəritə-sxemlər toplusu. 6-11 siniflər üçün vəsait. (2022)