(1953 - 2021)

Anadan olduğu yer:

Azərbaycan Respublikasının Şəki şəhəri

Təvəllüdü:

06.02.1953

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi:

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı 

- mövzunun adı

5408.01

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası 

Böyük Qafqazın cənub yamacı landşaftlarının ekoloji-geokimyəvi xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

40-dan çox

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

Uzun müddətli elmi tədqiqatlar nəticəsində Azərbaycan  Respublikası ərazisindəki ayrı-ayrı landşaft qurşaqlarında mövcud geokimyəvi şəraitin insan sağlamlığına təsiri araşdırılmış, müxtəlif  landşaft tipləri üçün daha çox səciyyəvi olan xəstəliklər, xüsusi ilə mikroelementlərin anomal konsentrasiyasının təsirindən yaranan xəstəliklər və onların yayılma dərəcəsi müəyyənləşdirilmişdir. İlk dəfə olaraq bir sıra xəstəliklərlə müxtəlif mikroelementlərin konsentrasiyası arasında korrelyasiya əlaqəsi müəyyən edilmiş, bütünlükdə respublika ərazisi üçün tibbi-ekogeokimyəvi landşaft xəritəsi tərtib olunmuşdur.

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Azərbaycan landşaftlarının tibbi-ekogeokimyəvi differensiasiya xüsusiyyətləri və onların xəritələşdirilməsi. AMEA-nın Xəbərləri. 2009 (B.Ə. Budaqov,  A.H. Əhmədovla birgə)

2.Tibbi ekogeokimyəvi landşaft xəritəsi. Azərbaycan Respublikasının ekoloji atlası, səh. 97-98, 2010 (B.Ə. Budaqov,  A.H. Əhmədovla birgə)

3.Böyük Qafqazın Şimal-Şərq yamacı landşaftlarının geokimyəvi şəraitinin ekoloji qiymətləndirilməsi. AMEA-nın Xəbərləri, 2012 (A.M.Rüstəmova, E.S. Sultanovla birgə)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1.

2.

3.

Pedaqoji fəaliyyəti

BDU-nun Coğrafiya fakültəsi

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AZ1143, Azərbaycan, Bakı, H. Cavid, 115 AMEA-nın akad. H.Ə. Əliyev ad.Coğrafiya  İnstitutu

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

+994 12 539 33 76

Mobil tel.

 

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

[email protected]