1942-2021)

Veb-sayt:

 

Anadan olduğu yer:

   

Təvəllüdü:

27 oktyabr 1942-ci il

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Azərbaycan Dövlət Universiteti, Geoloji coğrafiya fakultəsi - 1966.

Elmi dərəcəsi:

coğrafiya elmləri doktoru - 2004, dosent

Elmi rütbəsi:

  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

  

  

 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

54.09.01

 

Geomorfologiya

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

175

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

 

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.О связи гидрографической сети с разрывной тектоникой и использование ее при поисках месторождений полезных ископаемых (на примере Азербайджанской части Малого Кавказ). Доклады АН Азерб. ССР. 1975, т.31, №5, с.31-35.

2.Принципы максономической классификации морфоструктур // Изв. АН Азерб. ССР. Сер. Наук о Земле. 1978, №6, с.63-69.

3.Морфоструктурный анализ северо- западной части Малого Кавказа (в пределах Азербайджанской ССР). Автреф. Канд. дисс. Баку, 1980, 24 с.

4.О принципе общей классификации рельефа земли // Изв. АН Азеб. ССР. Сер. Наук о Земле. 1984, №6,  с.45-48.

5.О роли магматизма в формировании морфоструктур // Доклады АН Азерб. ССР. 1986, №6, с.51-54.

6.О проблемах геоморфологии и возможностях и решения // Изв. АН Азер. ССР. Сер. Наук о Земле. 1989, №6, с.9-16.

7.Неотектоническая карта Азербайджана (коллектив авторов). М., 1991.

8.Рельеф Азербайджана (коллектив автороф). Баку, Элм, 1993, 292 с.

9.Морфоструктуры восточной части. Малого Кавказа ()Анализ рельефа: вопросы теории и практики. Баку, 1999, 278 с.

10.Геоморфологическая карта Азербайджана (коллектив авторов. Баку, 1999).

11.Геоморфологический анализ и его минерагеническое значение (Малый Кавказ)// Изв. АН Азербайджана. Науки о Земле. 2000, №3, с.15-23.

12.Генетическая классификация морфоструктур на примере Малого Кавказа // Изв. НАН Азербайджана. Науки о Земле, 2001, №3, с.12-19.

13.Теоретические вопросы геоморфологии и основы морфоструктур ведения // Вестн. БГУ. Серия естеств. Наук. 2001,  №2, с.168-176.

14.Оценка денудационного среза Малого Кавказа // Геоморфология, 2002, №1, с.10-17.

15.Экологическая геоморфология и интеграция наук // Вестн. БГУ, Сер естеств. Наук. 2002, №1, с.210-215.

16.Концепция планации рельефа и проблема поверхностей выравнивания альпийских горных соорежуний (по примере Малаго Кавказа) // Геоморфология, 2003, №1, с.93-103.

17.Морфоструктурный и палеогеоморфологический анализ и поисковое значение изучния рельефа на  примере восточной части Малого Кавказа. Автореф. доктор. Дисс Баку, 2004, 57 с.

18. Geodriftogenal consept of relief evolution and Earth crust`s geodinamik stress related fenomen // Geophysics news in Azerbaijan. 2004, №1, p.16-19.

19. Феномен Каспия и концепция рационального использования периодичности колебания его уровня // Вести. БГУ. Сер. Естест. Наук, 2004, №1, с.121-126.

20.Методологические аспекты развития геоморфологии в Азербайджане // Изв. НАНА. Наука о Земле. 2004, №2, с.103-107.

21.Природные памятники Азербайджана и экотуризм // Панорама Азербайджана. 2006, №4 (21), с.32-33. 

22. Talış dağlıq sistemində relyefin mühit əmələgətirici funksiyası haqqında // AMEA Xəbərləri. Yer elmləri. 2010, №2, s. 24-27.

23. Fluctuation of the level of the Caspian Sea as indicator of geodinamic stress of the crust in the light of the geodriftogenal consept. “The Caspian Region: Enviromental Consequuences of the Climate Change”. Proceeding of the İntenational Conferenseş Moscow, 2010, p.87-90.

24.Палеорельеф Азербайджана. Баку, «Элм», 2001. (коллектив авторов). Баку, Элм, 2011, 268 с.

25.Geoloji terminlərin elmi lüğəti. Bakı elm, 2012, 326s (müəlliflər kollektivi)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

"Kemerovo Dövlət Universitetinin Xəbərləri" və  Az.CC-nin "Coğrafiya və təbii resurslar" jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti:

 

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

   

Vəzifəsi:

Şöbə müdiri  

Xidməti tel.:

+994 12 539-33-36; 

Mobil tel.:

+994 50 556-06-57

Ev tel.:

  

Faks:

 

Elektron poçtu:

[email protected]