(1938 - 2022)

Təvəllüdü: 01 sentyabr 1938 il

Təhsili: Azərbaycan Dövlət Universiteti, coğrafiya fakültəsi

Vəzifəsi: «Qurunun hidrologiyası və su ehtiyatları» şöbəsinin müdiri

Elmi dərəcəsi, elmi rütbəsi: Coğrafiya üzrə elmlər doktoru, baş elmi işçi

Dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı: 5406.01 – Hidrologiya

Elmi tədqiqat sahələri: Çayların su balansı və su ehtiyatlarının, çayların formalaşmasında iştirak edən yeraltı suların tədqiqi

Elmi nəticələri:

 • Müşahidə materiallarına əsasən axımın hövzənin yüksəkliyinə görə 13 əlaqənin alınması və dəqiqləşdirilmiş illik axım xəritəsinin tərtibi;
 • İllik axım ilə yeraltı axım arasında alınmış əlaqəyə əsasən yeraltı axımın təyini metodikasının təklif edilməsi və ilk yeraltı xəritəsinin tərtib edilməsi;
 • Dağ ölkələri üçün ilk dəfə olaraq ərazinin rütubətliyi ilə buxarlanma və yeraltı axım arasında əlaqənin alınması və Azərbaycan ərazisinin landşaft qurşaqları üzrə hidroloji rayonlaşmanın aparılması;
 • Axımın yay təbii tənzimlənməsinin təyin edilməsi və metodikasının təklif edilməsi; Azərbaycanın bütün inzibati, təbii – iqtisadi rayonların və landşaft qurşaqlarının su ehtiyatlarının təyin edilməsi;
 • İnsanın təsərrüfat fəaliyyətinin çayların su ehtiyatları və axım rejiminə təsirinin öyrənilməsi.

Təltif və mükafatlar: «Tərəqqi» medalı

Əsas iş yeri və ünvanı:  AMEA, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115

Xidməti tel.: +99412 538 54 18

Elektron poçtu: [email protected]

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 55, o cümlədən 3 monoqrafiya

Əsas elmi əsərlərin adları:

 • Взаимосвязь элементов водного баланса Большого Кавказа // АН Азерб. ССР, Баку, 1967
 • Типы водного баланса Азербайджана // ТР. Аз НИИ водных проблем, т. ЫЫЫ, 1972. Снеговое питание рек Азербайджана // «Гидрометиздат», 1974
 • Водный баланс Большого Кавказа // Элм, Баку, 1973
 • Водный баланс Азербайджанской ССР // Элм, Баку, 1978
 • Водные ресурсы Азербайджанской ССР // Элм, Баку, 1989
 • Формирование речного стока его рациональное использование и пути перераспределения по территории Азербайджана // Известия НАН Азерб. ССР, №1, 2008