Veb-sayt:

https://az.wikipedia.org

Anadan olduğu yer:

Azərbaycan Resp. Neftçala r-n Yuxarı Qaramanlı k.

Təvəllüdü:

01 fevral 1967

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya elmləri doktoru

Elmi adı:

dosent, professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

08.00.04.

Rayonların iqtisadiyyatı, məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi, iqtisadiyyat

“Azərbaycan Respublikasında əhalinin Vahid Məskunlaşması Sisteminin formalaşması və inkişafı”

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

25.00.24.

İqtisadi-sosial və siyasi coğrafiya

Azərbaycanda əmək ehtiyatlarının formalaşmasının demoqrafik problemləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 

- xaricdə çıxmış elmi    əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

11 monoqrafiya, 5 kitab, 100-dən çox elmi və elmi-metodik məqalə

16 elmi məqalə

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

4 fəlsəfə doktoru müdafiə etmişdir

8 doktorant müdafiə ərəfəsindəddir

Əsas elmi nailiyyətləri:

Azərbaycanda  əmək ehtiyatlarının formalaşmasının demoqrafik problemləri - əmək ehtiyatları və demoqrafik inkişafın sosial-coğrafi tədqiqinin konseptual istiqamətləri, əhalinin sayının dinamikası və məşğulluğun regional xüsusiyyətləri, təbii artımın əhali və əmək ehtiyatlarının sayının formalaşmasına təsiri, əhalinin məşğulluğu və ailə-nikah münasibətlərinin formalaşması, əhalinin məşğulluğunun yaş-cins tərkibinin formalaşmasına təsiri, miqrasiyanın əmək ehtiyatlarının sayı və strukturunun dinamikasına təsiri, məşğulluğun regional inkişafının perspektiv imkanları məsələləri və s. geniş tədqiq olunmuşdur.

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Azərbaycanın əhalisi (2005) - Monoqrafiya

2.Azərbaycanın iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası (2010) - Monoqrafiya

3.Coğrafiya Ensiklopediyası (II cild, 2011)

4.Eminov Z.N. Məhsuldar qüvvələrin yerləşməsi və əhalinin məskunlaşması // AEA xəbərləri, “İqtisadiyyat” seriyası, 1994, № 1-4. s. 45-50.

5.Eminov Z.N. Demoqrafik amillərin yaşayış məntəqələrinin formalaşması və inkişafında rolu // AEA xəbərləri, “İqtisadiyyat” seriyası, 1995, № 1-4, s. 58-62.

6.Eminov Z.N. Azərbaycanın şəhər tipli qəsəbələri və onların sosial-iqtisadi inkişafı // AEA xəbərləri, “İqtisadiyyat” seriyası, 1995, № 1-4, s. 63-71.

7.Eminov Z.N. (N.H. Əyyubovla birlikdə). Azərbaycanda siyasi coğrafiyanın inkişafının əsas istiqamətləri / Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. Bakı: 1998, s. 119-121.

8.Eminov Z.N. (E.Q. Mehrəliyev və N.H.Əyyubovla birlikdə) Azərbaycanın geodemoqrafik şəraiti / AR konstruktiv coğrafiyası. II cild. Bakı: Elm, 1999, s. 158-164.

9.Eminov Z.N. Azərbaycanda torpaq islahatları və kənd məskunlaşmasının sosial-iqtisadi problemləri // Bakı Universitetinin xəbərləri, “Təbiət elmləri” seriyası. 2002, № 4, s. 178-190.

10.Eminov Z.N. Azərbaycanın demoqrafik problemləri // AMEA xəbərləri, “Yer elmləri” seriyası, 2005, № 2, s. 126-131.

11.Eminov Z.N. (B.Ə. Budaqov və İ.E. Mərdanovla birlikdə). Azərbaycanda yaşayış məntəqələrinin yüksəklik qurşaqları üzrə yerləşməsi qanunauyğunluqları // AMEA xəbərləri, “Yer elmləri” seriyası, 2006, № 3, s. 89-97.

12.Eminov Z.N. Azərbaycanda əhalinin məşğulluq problemləri // AMEA xəbərləri, “Yer elmləri” seriyası, 2006, № 4, s. 81-86.

13.Eminov Z.N. Davamlı inkişaf konsepsiyası: Azərbaycanda həyata keçirilməsinin əsas istiqamətləri və problemləri / Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, X cild. Bakı: 2006, s. 52-59.

14.Eminov Z.N. Əhalinin həyat səviyyəsi və demoqrafik vəziyyəti / Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. XI cild. Bakı: 2007, s. 265-274.

15.Eminov Z.N. (M.C. İsmayılov ilə birlikdə). Böyük Qafqaz təbii vilayətində əhalinin yüksəklik qurşaqları üzrə yerləşməsinin landşaft-ekoloji əsasları / Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, XIII cild. Bakı: 2008, s. 164-176.

16.Eminov Z.N. Azərbaycanın kənd təsərrüfatında və torpaqlardan istifadənin strukturunda baş verən dəyişikliklər// AMEA xəbərləri, “Yer elmləri” seriyası, 2008, № 4, s. 70-75.

17.Eminov Z.N. Azərbaycanda sənayenin strukturunun təkmilləşdirilməsi və əmək ehtiyatlarından istifadə problemləri / Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, XIV cild. Bakı: Victory, 2009, s. 120-124.

18.Eminov Z.N. Abşeron iqtisadi rayonunda təsərrüfatın və əhalinin təmərküzləşməsinin iqtisadi və sosial-demoqrafik problemləri / Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. XV cild. Bakı: 2010, s. 253-258. 

19.Eminov Z.N. Azərbaycanın dünya təsərrüfatına inteqrasiyası prosesində təsərrüfat sistemində baş verən dəyişikliklər / “Turan” Stratejik Araştırmalar Merkezi. Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi.  Türkiye, Konya, 2009, № 3, s. 132-141.

20.Eminov Z.N. Azərbaycanda urbanizasiya prosesləri və şəhərlərin inkişaf problemləri / “Turan” Stratejik Araştırmalar Merkezi. Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi.  Türkiye, Konya, 2010, № 6, s. 91-95.

21.Эминов З.Н. Охрана окружающей среды – одно из направлений устойчивого развития / Восстановление нарушенных природных экосистем. Материалы III Международной научной конференции, 7 - 9 октября 2008 г. Донецкий Ботанический Сад НАН Украины, Донецк, 2008, с. 587-593.

22.Эминов З.Н. Экологические проблемы Азербайджана и основные направления их преодоления / Стратегия качества в промышленности и образовании. Материалы IV Международной  конференции, 30 мая - 6 июня 2008 г. В 2-х т. Т I. Болгария, г. Варна, 2008, с. 629-631. 

23.Эминов З.Н. Миграционные связи Азербайджана со странами СНГ / Социальная география регионов России и сопредельных территории. Научные труды Института Географии им. В.Б. Сочавы Российской АН, Восточно-Сибирского Отделения Русского Географического Общества. Иркутск, 2008, с. 238-241.

24.Эминов З.Н. Совершенствование отраслевой структуры промышленности и занятости население в условиях экономических реформ // «Экономика и образование». Известия Ташкентского Государственного Экономического Университета, 2008, №4. Ташкент, 2008, с.160-162. 

25.Эминов З.Н. Проблемы устойчивого развития сельского хозяйства // «Экономика и образование». Известия Ташкентского Государственного Экономического Университета, 2009, №2. Ташкент, 2009, с.151-155.

26.Эминов З.Н. Проблемы социально-экономического развития регионов Азербайджана и пути их решения / Региональная политика России в современных социально-экономических условиях: географические аспекты // Научные труды Института Географии им. В.Б. Сочавы Российской АН, Восточно-Сибирского Отделения Русского Географического Общества. Иркутск, 2009, с. 39-41.

27.Эминов З.Н. Природоохранные меры в высокоурбанизированных районах / Стратегия качества в промышленности и образовании. Материалы VI Международной  конференции, 4-11 июня 2010 г. В 4-х т. Т I (2) Болгария, г. Варна, 2010, с. 478-480. 

28.Эминов З.Н. Изменение демографической ситуации в Азербайджане // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Москва, 2011, № 1, s. 95-100.   

29.Эминов З.Н. Проблемы регулирования расселения населения в Азербайджанской Республике // Молодой ученый. Чита, 2011, № 1, s. 112-116.       

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

Dövlət İmtahan Mərkəzində ekspert

Pedaqoji fəaliyyəti:

BDU,  əvəzçi yarımştat

ADPU, saathesabı

Təltif və mükafatları:

2016 - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mükafatı,

2022 - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəxri Fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,  AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115. 

Vəzifəsi:

Baş direktor vəzifəsini icra edən

Xidməti tel.:

(+994 12) 539 33 61

Ev tel.:

(+994 12)  432- 83-81

Faks:

(+994 12) 539-69-66

Elektron poçtu:

[email protected]