(1957 - 2016)

Anadan olduğu yer:

Ağdaş rayonu Aralbir kəndi

Təvəllüdü:

04 mart 1957-ci il

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Azərbaycan Dovlət Universiteti (indiki BDU)

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya elmləri doktoru

Elmi rütbəsi:

Baş elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 25.00.25 –

"Geomorfologiya və təkamül coğrafiyası"

«Морфоструктурный анализ южного склона Юго-Восточного Кавказа с применением материалов дешифрирования космофотоснимков» Баку-1984

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 25.00.25 –

"Geomorfologiya və təkamül coğrafiyası"

«Закономерности морфоструктурной дифференциации горных сооружений восточного сегмента центральной части Альпийско-Гималайской шовной зоны (на основе материалов дешифрирования космических снимков). Баку-2004.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

180-dan artıq

40

 

 7

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

4

Əsas elmi nailiyyətləri:

Azərbaycan ərazisinin dağlıq ərazilərinin morfostruktur quruluşunun kosmik materialların deşifrələnmə materiallarının tətbiqi ilə tədqiqi, kosmik şəkillərin struktur-geomorfoloji deşıfrələnmə metodlarının işlənilməsi, geomorfoloji risklərin qiymətləndirilməsi, geodinamik-gərgin ərazilərin öyrənilməsi, Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarının, geosistemlərinin ekogeomorfoloji tədqiqi, müasir dağ ekegeokomplekslərinin formalaşmasına, kompleks endo-ekzodinamiki amillərin təsir dərəcələrinin müəyyən edilməsi.

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Экзоморфодинамика рельефа гор и ее оценка (на примере северо-восточного склона Большого Кавказа). Bakı, 2010. – monoqrafiya

2.Морфоструктурное строение горных сооружений Азербайджана и сопредельных территорий. Bakı, 1998 – monoqrafiya

3.Особенности морфоструктурного дешифрирования КС зоны сопряжения морфотектонических блоков (на примере восточной части Малого Кавказа). «Геоморфология», РАН, Moskva, 2001, № 1

4.Problems of research of the ecologic-geomorphological hazards in mountain constructions within Azerbaijan. “Geomorphologia Slovaca, Vol. III, 2003, No. 1, Bratislava

5.Some methodical problems of the quantitative rating of ecological hazards in mountain geosystems of the Azerbaijan. International Workshop at Balea-Fagaras Massif (Romanian Carpathians), 2004

6.Антикавказская секторальность в развитии и дифференциации ландшафтов Восточного Кавказа. V Международная  конференция «Устойчивое развитие горных территорий: проблемы и перспективы интеграции науки и образования», Владикавказ, 2004.

7.Особенности дифференциации процессов экзоморфогенеза на южном склоне Большого Кавказа и их влияние на устойчивое развитие горных геосистем. V Международная конференция «Устойчивое развитие горных территорий: проблемы и перспективы интеграции науки и образования», Владикавказ, 2004.

8.Морфоструктурный анализ рельефа азербайджанской части Большого Кавказа. Геоморфология. М. 1984, №4., с. 47-53. (в соавторстве с Б.А. Будаговым, А.А. Микаиловым, А.С. Алиевым)

9.Выявление «каркаса» морфотектонических блоков восточной части Малого Кавказа и сопредельных территорий по КС. Геоморфология, АН СССР, 1991, № 4, с. 51-57.

10.Complex methods of mapping of morphostructures the zones of interplate contiguity of the Eastern Caucasus on the basis of interpretation of Space photos. Materials Cartographic Conference 10-th General Assembly of ISA (September 3-rd - 9-th 1995). Barselona, 1995, р. 158-163 (co-author - B.A. Budagov)

11.Эколого-геоморфологические наиболее опасные зоны Восточного Закавказья (выявленные по материалам дешифрирования КС).«Оценка и управление природными рисками» - Материалы Всероссийской конференции "Риск - 2003". М.: Изд-во Ун-та Дружбы народов. Т.1. 2003., с. 37-42

12.Активные морфотектонические зоны Восточного Азербайджана (на основе материалов КС). XXVIII Пленум геоморфологической комиссии РАН «Рельефообразующие процессы: теория, практика, методы исследования». 20-24 сентября, 2004

13.Очаги зарождения экстремальных экзодинамических явлений в районах развития активных альпийского типа дизъюнктивных морфоструктур. Москва, МГУ, VI Щукинские чтения, 2010, с. 30-32.

14.Проблемы воздействия эколого-социальных угроз и рисков на устойчивое развитие регионов Азербайджана. Известия, Серия географическая, РАН, Москва, 2011, №4, с. 54-62. (в соавторстве с Будаговым Б.А., Мамедовым Р.М.,  Исмаиловым М.Д., Исматовой Х.Р., Эминовым З.Н.)

15.Усиление экологической напряженности в горных геосистемах в условиях активизации опасных геоморфологических процессов (на примере Азербайджана). 34-th International geological congress “The modern problems of geology and geophysics of Eastern Caucasus and the South Caspian depression”, Australiya, 2012, p.35-52 (в соавторстве с Тарихазер С.А.)

16.Geomorphology's Role in Biology of Arasbaran - Garadagh Forests. American Journal of Scientific Research ISSN 2301-2005 Issue 75, September, 2012, pp. 78-84 © EuroJournals Publishing, Inc. 2012 (в соавторстве Дж.Ш. Азган)

17.Некоторые характерные особенности эколого- и инженерно-геоморфологической оценки северо-восточного склона Большого Кавказа (в пределах Азербайджана). Вестник Пермского Государственного Университета. Пермь, выпуск 3 (22) 2012., с. 20-33. (в соавторстве с Тарихазер С.А.)

18.Структура опасных геоморфологических процессов на Малом Кавказе (в пределах Азербайджана). Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2013, № 1, вып. 21. с 138-146. (в соавторстве с Тарихазер С.А.)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

YUNESKO-nun nəzdində Rusiya Federasiyasının Vladikavkaz şəhərində fəaliyyət göstərən "Dağların tarazlı inkişafı" elmi mərkəzinin Müşahidəçilər Şurasının üzvüdür

Pedaqoji fəaliyyəti:

2005-ci ildən BDU-nun coğrafiya fakültəsinin "Fiziki Coğrafiya" kafedrasının professoru vəzifəsində əvəzçiliklə çalışır.

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

Dövlət mükafatı

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA  Coğrafiya İnstitutu,  AZ1143,  Bakı şəhəri, H. Cavid pr., 115

Vəzifəsi:

Elmi işlər üzrə direktor müavini

Xidməti tel.:

(994 12) 539 29 41

Mobil tel.:

050 665-20-57

Ev tel.:

560-08-51

Faks:

(994 12) 5396966

Elektron poçtu:

[email protected]